• voor 15.30 uur besteld, morgen in huis
  • zéér breed en specialistisch assortiment
  • in kleine aantallen te bestellen

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van RW Products te Kerkrade, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Limburg d.d.23 mei 2008.

Artikel 1  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: RW Products
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie leverancier onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen leverancier en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en teruitvoering van die overeenkomst
Producten: alle goederen die het onderwerp zijn van een overeenkomst
Order: iedere opdracht van opdrachtgever aan leverancier

 

Artikel 2  Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met al onze aanbiedingen, aanvaardingen en alle overeenkomsten, zoals koop, verkoop, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten alsmede bestellingen via onze webshop geplaatst.

Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien leverancier zulks met de wederpartij schriftelijk is overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3  Levertijd

Leverancier spant zich in de gekochte zaken, binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd, aan de opdrachtgever te leveren.

Elke aansprakelijkheid van de leverancier voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens de leverancier. De opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst op te zeggen, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk te ontbinden of op te zeggen wegens overschrijding van de levertijd.

Evenmin is de opdrachtgever bij overschrijding van de overeengekomen levertijd gerechtigd te weigeren de geleverde zaken in ontvangst te nemen en/of te weigeren de overeengekomen koopsom te betalen. Weigert opdrachtgever niettemin de geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is de leverancier gerechtigd de geleverde zaken elders op kosten van opdrachtgever op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs.

 

Artikel 4  Retourzendingen

Retourzendingen van goederen, door schuld van de opdrachtgever, geschieden op kosten van de opdrachtgever.

Goederen kunnen alleen binnen 14 dagen na ontvangst retour worden gestuurd.

Goederen kunnen alleen worden gecrediteerd als de opdrachtgever voor retourzending schriftelijk de retourzending heeft aangekondigd, deze door de leverancier wordt goedgekeurd en indien de goederen de leverancier in originele staat bereiken. In geval van foutlevering door leverancier zal de transporteur van retourgoederen  door leverancier worden geregeld.

Webshop orders kunnen worden geretourneerd , mits duidelijk aangemeld bij leverancier binnen 2 weken na ontvangst goederen, en door leverancier geaccordeerd. Zie hiervoor ook het tabblad retouren onder hoofdstuk klantenservice op onze website www.rwproducts.nl

Opdrachtgever wordt in geval van standaard ( niet webshop ) orders na ontvangst van de retourzending gecrediteerd onder aftrek van 25% van de factuurwaarde, zulks ter dekking van onder meer administratie- en magazijnkosten. In overleg kan hiervan worden afgeweken, mits door leverancier accoord bevonden.

 

Artikel 5  Offertes

Alle door leverancier uitgebrachte offertes en/of adviezen zijn geheel vrijblijvend en hierop kan geen beroep worden gedaan. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht zichzelf van een toepassing te overtuigen, dan wel een berekening uit te voeren.

 

Artikel 6  Speciale bestellingen

Een speciale bestelling is een bestelling die buiten het reguliere assortiment van de leverancier valt.

Speciale bestellingen dienen in één partij te worden afgenomen, tenzij door beide partijen schriftelijk anders is beslist.

Artikelen die door of vanwege de leverancier speciaal voor de opdrachtgever moeten worden vervaardigd worden door de opdrachtgever aanvaard plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de gekochte zaken.

Voor speciale bestellingen gelden afwijkende prijzen en/of levertijden, die schriftelijk worden overeengekomen.

Bij speciale bestellingen worden de kosten voor vracht en behandeling in rekening gebracht bij opdrachtgever.

Bij de juiste uitvoering van een speciale bestelling worden deze goederen nimmer door leverancier retour genomen.

 

Artikel 7  Prijzen

Al onze prijzen zijn bruto, exclusief B.T.W., voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen of in de webshop staat aangegeven. Onze webshop prijzen staan aangegeven incl BTW.

Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende valuta verhoudingen, de geldende materiaalprijzen en loonkosten.

Indien de leverancier, na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is hij gerechtigd deze verhoging door te berekenen.

Leverancier is steeds bevoegd de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Binnen Nederland  leveren wij franco aan huis bij orderbedragen vanaf € 50,- netto excl. BTW. Bij orders onder dit bedrag worden € 6,50 vracht- en orderkosten in rekening gebracht.

Bij afwijkende verzending worden de transportkosten in overleg met wederpartij berekend.

 

Artikel 8  Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen of via een weborder andere betaalvoorwaarden gelden zoals bijvoorbeeld I deal betalingen.

Bij overschrijding van de in bovengenoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze per maand contractuele rente verschuldigd, die wordt vastgesteld op het percentage van de op dat moment geldende wettelijke rente over het volledige factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van de koopprijs.

De opdrachtgever is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering, al of niet opeisbaar, op leverancier in mindering te brengen.

Indien op enig moment bij leverancier gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft leverancier het recht, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die leverancier, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van leverancier.

 

Artikel 9  Garantie

Leverancier geeft slechts garantie ten aanzien van door hem te leveren of geleverde zaken indien en voor zover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende fabrieksgarantie. De garantie kan nimmer leiden tot een aansprakelijkheid die de waarde van het geleverd product, ten aanzien waarvan de garantie geldt, overtreft.

 

Artikel 10  Overmacht, ontbinding

Bij overmacht zijdens leverancier is de leverancier bevoegd de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht of de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.

De bevoegdheid tot het doen van een beroep op overmacht door de opdrachtgever is te allen tijde uitgesloten.

Het recht van de opdrachtgever de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden is te allen tijde uitgesloten.

 

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan leverancier verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Onder “volledig” wordt mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele, krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

Indien en zolang leverancier eigenaar van de producten is, zal opdrachtgever de leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten en/of ten aanzien van opdrachtgever een faillissementsaanvraag is ingediend of (voorlopig) surséance van betaling is verzocht. Bovendien zal opdrachtgever leverancier op leveranciers eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan leverancier eigenaar is, zich bevinden.

Bij beslag, (voorlopig) surséance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van leverancier. Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten onmiddellijk/onverwijld/met bekwame spoed wordt opgeheven.

 

Artikel 12  Toepasselijk recht, geschillen

Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van een bevoegde rechter met dien verstande dat leverancier het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Onze merken